CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Quy trình bầu Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư
22/04/2022 12:00:00

Quy trình bầu Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư

1. Ngày bầu cử Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024 thống nhất trong toàn huyện vào ngày Chủ nhật (ngày 22/5/2022);

2. Công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, khu dân cư

a) Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025, chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (Chậm nhất vào ngày 02/5/2022).

- Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024 trên địa bàn xã, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử;

- Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn đảm bảo theo quy định.

b) Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là ngày 07/5/2022), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận; tại hội nghị này, cử tri tại thôn, khu dân cư có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư; báo cáo với cấp ủy chi bộ thôn, khu dân cư để thống nhất danhsách người ra ứng cử(từ 1 đến 2 người) ( theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ- UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 12 của Quyết Định số 16/2013/QĐ- UBND ngày 07/85/2013 của UBND tỉnh Hải Dương). Sau khi có danh sách người ra ứng cử, UBND xã, thị traanstoongr hợp báo cáo ngay về UBND huyện.( Chậm nhất ngày 07/5/2022).

c) Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử (Chậm nhất vào ngày 12/5/2022), Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn ra các quyết định:

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử:

+ Thành phần: Tổ trưởng là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư; Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, khu dân cư.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, gồm: Lập và công bố danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư; công bố danh sách người ra ứng cử; tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu dân cư; công bố kết quả bầu cử; báo cáo kết quả bầu trưởng thôn, khu dân cư và nộp các tài liệu bầu cử cho ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Quyết định thành phần cử tri, bao gồm: Toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024.

- Quyết định địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu;

- Quy định thể lệ bầu cử.

- Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, khu dân cư chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (Chậm nhất vào ngày 15/5/2022). (Có dự kiến thời gian, các bước thực hiện kèm theo)

d) Chỉ đạo rà soát, lập danh sách cử tri theo thành phần cử tri đã quyết định, tổ chức in và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người tham gia ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư; in phiếu bầu cử, đóng dấu vào phiếu bầu cử, chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu thống kê báo cáo, biên bản bầu cử theo mẫu hướng dẫn của phòng Nội vụ huyện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 497
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 04:21:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 5,971