CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC,TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN KHU DÂN CƯ
22/04/2022 12:00:00


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC,TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN KHU DÂN CƯ

1. Mục đích Bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhằm lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, khả năng tổ chức thực 2 hiện nhiệm vụ, đảm bảo cho việc lãnh đạo điều hành hoạt động ở thôn, khu dân cư đạt kết quả cao và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Yêu cầu - Thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013, đã được sửa đổi một số nội dung bởi Quyết định số 18/2019/QĐ[1]UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh đảm bảo đoàn kết, dân chủ, công khai. - Đảm bảo đúng thời gian kế hoạch đã đề ra.

3. Nguyên tắc - Công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền. - Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo Đề án 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016- 2020. - Đảm bảo sự giám sát của nhân dân và sự tham gia tích cực của các cử tri để cuộc bầu cử thành công, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, khu dân cư (sau đây gọi chung là Trưởng thôn) Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quyết định số 16/2013/QĐ[1]UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương, cụ thể: Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu dân cư; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, 3 chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Ngoài các tiêu chuẩn trên, việc lựa chọn nhân sự ứng cử chức danh Trưởng thôn thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 01- HD/BTCTU ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 497
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 02:52:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HỌC - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nhữ Đình Thắng

Địa chỉ: xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982100968

Email: thaihocbg@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0